>

Metodyka Pracy Sędziego I Referendarza Sądowego W Postępowaniu Wieczystoksięgowym

4.9 звезд, основано на 65 отзывах

RUR 1560.30
В наличии

Daniel Jakimiec – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; w trakcie  studiów  doktoranckich  wyróżniony stypendium dla najlepszych doktorantów

Jest autorem wielu artyku w naukowych oraz monografii

Przestrzeganie zasad post powania wieczystoksi gowego jest niezb dne m.in

W latach 2008 2009 pracowa jako asystent s dziego w wydziale rodzinnym i nieletnich oraz w wydziale karnym i w wydziale pracy s du rejonowego w grudniu 2009 r

W opracowaniu zosta y te przedstawione zasady sporz dzania wpis w w poszczeg lnych dzia ach ksi gi wieczystej, charakter tych wpis w oraz znaczenie skutk w, kt re z nich wynikaj , a tak e aspekt udzia u poszczeg lnych podmiot w w post powaniu wieczystoksi gowym.

Wspomniane zasady i instytucje pozostaj w cis ym zwi zku z funkcj , jak w post powaniu wieczystoksi gowym pe ni s d lub referendarz s dowy

W monografii Metodyka pracy s dziego i referendarza s dowego w post powaniu wieczystoksi gowym autor dokonuje analizy czynno ci s dziego i referendarza s dowego sk adaj cych si na za o enie ksi gi wieczystej i ujawnienie w niej stanu prawnego nieruchomo ci

Dla jego dystynktywnej instytucji, kt r jest r kojmia wiary publicznej ksi g wieczystych, oraz dla domniemania zgodno ci stanu prawnego ujawnio-nego w ksi dze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Zosta mianowany na stanowisko referendarza s dowego w wydziale cywilnym, w wydziale ksi g wieczystych oraz w sekcji windykacji nale no ci s dowych i wykonywania orzecze w ramach wydzia u karnego jako woluntariusz wiadczy pomoc prawn podopiecznym O rodka Pomocy Spo ecznej w Chojnicach